ENGLISH
   مجموعه اقامتی
طراحی و ایده ویلاهای اقامتی این مجتمع بر گرفته شده از شاخص ترین تکنیکهای معماری و فنی روز دنیا و شرایط آب و هوایی منطقه می باشد که در قالب 20 طرح مجزا با متراژهای مختلف با ارتفاعی مشخص طراحی و اجرا شده است.

       
   تیپ ویلاها
D
C
B
A
H
G
F
E
L
K
J
I
P
O
N
M
T
S
R
Q
   ویلاهای اجرا شده